Кога можем да търсим обезщетения от държавата за нанесени щети от природни бедствия?

Според статистиката само 5% от недвижимото имущество на частни лица в България е застраховано – посочва адв. Иван Гемков

Август започна с екстремален индекс за пожароопасност за 10 области в страната. От началото на месеца има над 3 400 пожара, каза  гл. инспектор Стефанов в ефира на БНТ. Той допълни, че предстои дискусия с експерти от Земеделското министерство, за да се намерят по-въздействащи механизми за намаляване на риска от възникване на такива пожари.

В началото на юли мощни бури и наводнения се случиха в Западна България, а в София порят на 07 юли достигна до 100 литра на кв. метър, като наводни подлези, приземни етажи на сгради, мазета и сервизни помещения.

Независимо какви са нанесените щети от природните бедствия, има законови мерки, с които засегнатите лица могат да търсят обезщетение. Отговорност не може да бъде реализирана обаче във всички случаи. Според адв. Иван Гемков, чиято кантора през последните години води тежки дела за обезщетения след нанесени сериозни материални щети в следствие на наводнения, пътищата за реализиране на претенции са два.

В единия случай търсим отговорността на застрахователна компания. Това разбира се е възможно, в случай, че има валидно сключен застрахователен договор във връзка с покрит риск от природни бедствия. В този случай ние можем директно да търсим отговорността от самата застрахователна компания. За жалост обаче официалната статистика в България сочи, че едва 5% от недвижимата собственост, принадлежаща на частни лица е застрахована с покрития риск от природни бедствия. Във всички останали 95% от случаите не можем да търсим отговорността на застрахователната компания за изплащане на съответното обезщетение.

В другия случай имаме само една възможност да търсим отговорност на трети лица свързани с поражение от природни бедствия. Най-общо това са държавата, в лицето на нейните структури и общините.

Не във всички случаи обаче можем да търсим отговорност от държавата и общините – категоричен е адв. Гемков – Необходимо е да е на лице виновно поведение – действие или бездействие от страна на съответните органи, което е довело до настъпването на последиците от природното бедствие независимо от вида на природното бедствие или от вида на поражението). Важно е да имаме предвид, че имаме два пътя за реализиране на претенция спрямо държавата и общините. В единия случай можем да търсим отговорността по общия гражданско-правен път, който произтича от закона. А в другия случай можем да търсим отговорността на държавата и на общините по Закона за отговорността на държавата за вреди. В зависимост от всеки конкретен случай следва да се предприемат съответните стъпки и да се прецени пътя и начина, по който следва да се търси отговорността. Напълно възможно е да бъде проведен успешен иск и да бъде получено съответното обезщетение – от държавата или общината. За това е необходимо иск да е предявен солидарно и да са налице съответните доказателства, които да се представят пред съда за наличието на виновно поведение, довело до настъпването на вредните последици. При липсата на такова поведение, независимо дали представлява действие или бездействие, отговорността не може да бъде предявена успешно чрез иск в съда.“

За да потърсим обезщетение във връзка с поражения от природни бедствия нямат значение видът и размерът на вредите. Необходимо е само да има настъпила вреда вследствие на природното бедствие и тази вреда да бъде установима – по вид и като финансово изражение. Необходимо е да се определи каква би била оценката на тази вреда, тъй като претенцията в съда е за изплащане на конкретна сума във връзка с поражението.

За сме сигурни, че ще вземем правилното решение и ще защитим правата си е от изключително значение да потърсим правна консултация с експерти с опит именно в тази област. Често емоционалния шок от преживяното замъглява реалната преценка и не ни дава възможност да погледнем от всички страни. Не е достатъчно само да споделяме с близки или да се заемем с разчистване. Статистиката показва, че през изминалата 2019г. в световен мащаб нанесените щети от природни бедствия за са над 140 млн. долара.