Чии интереси защитават обществените поръчки ?

В процеса на изпълнение на обществената поръчка може да възникне некоректно отношение и от двете страни, а договорът защитава интересите и на възложителя и на изпълнителя

Законът за обществените поръчки регламентира отношенията между възложителя и изпълнителя до момента на подписване на договора, но според адвокат Асен Велинов, старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“ и експерт в сферата на търговското право, една обществена поръчка приключва едва с изпълнението на подписания договор. Той допълва, че това е така, тъй като в процеса на изпълнение на самия договор може да възникне некоректно отношение и от двете страни.

Когато говорим за Обществени поръчки, е необходимо фокусът да е най-вече върху основните принципи на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. На тях се базира всичко останало. За да са защитени интересите на участниците в процеса е от особено значение присъствието на юридически консултант до всяка една от страните. Само така всеки от тях може да е сигурен, че основните принципи на законодателството са спазени.

От гледна точка на възложителя на Обществени поръчки най-важен в началото е анализът – правилната преценка на процедурата, която трябва да бъде направена, каква да е методологията за оценка на кандидатите, какви да бъдат критериите за допускане на кандидатите до съответната поръчка и т.н. Едва след това започва осъществяването на самата процедура.

Процесът по възлагане на поръчката е свързан с набиране на конкретни оферти. Работа на юридическия консултант е да помогне на възложителя с конкретните параметри на тези оферти, които трябва да бъдат изискани. Това означава – ако в процеса на работа някой от кандидатите зададе въпрос по конкретната документация – да бъде изготвена съответната аргументация, да се напише отговора на така зададения въпрос, за се доближи максимално до исканията на възложителя като критерии за подбор или като технически параметри на самата процедура. Важно е също да има добре изписани мотиви за отстраняването на един участник или за това дали/защо е класира на първо, второ или трето място.

разяснява адв. Велинов.

От гледна точка на изпълнителя на Обществени поръчки процесът също започва с анализ на възможността за участие. Дали кандидатите могат да я изпълнят сами, или имат нужда от подизпълнители? Дали имат нужда от обединение или консорциум – да я изпълнят съвместно с някого? В случай, че това се налага е необходимо да се изготвят съответните договори, така че да отговарят на спецификите и изискванията на самата документация за конкретната поръчка.

Това е една много важна стъпка за всеки участник в периода на подготовка за участие в процедурата – обяснява адв. Асен Велинов. – Когато участниците се готвят за процедури, юридическия консултант помага най-вече с попълването на ЕЕДОП (Единният европейски документ за обществени поръчки). За клиентите на КК „Велинов и партньори“ ние изготвяме и правим специални обучения. Имаме клиенти, които годишно правят над 300 обществени поръчки за доставки. При всяка промяна на закона или възникване на специфика – например решение на КЗК или на Върховния административен съд, което тълкува по определен начин някои от разпоредбите на закона или ни дава начина, по който съдът приема начина на тълкуване – правим обучения. Работата на юридическия консултант на изпълнителя е да предвиди възможностите за обжалване на определени актове (действия или бездействия) на възложителите. Законът предвижда, че всички тези актове могат да бъдат обжалвани пред КЗК, респективно пред Върховния административен съд. Това решение дали да обжалват или не – също е необходимо да бъде много добре мотивирано.

Според адв. Велинов най-интересни напоследък са т.нар. обосновки. Това означава, че по време на поръчката някой от кандидатите оферира цена, която законът квалифицира като необосновано ниска оферта. В този случай законът дава основание на възложителя на поръчката в лицето на комисията да поиска обосновка – защо той предоставя толкова ниска цена. Тази обосновка може да се базира на определени, предвидени в закона условия. Когато обосновката не отговаря на тези критерии, комисията е в правото си да отстрани този кандидат, като прецени, че той предлага необосновано ниски цени и те не са конкурентни, че той не може да изпълни договора на тези цени. Отстраняването е въпрос на целесъобразност, а не по законосъобразност и КЗК не проверява мотивите за отстранение на кандидата.

Консултантска къща „Велинов и партньори“ вече 15 година е сред водещите юридически кантори, които обслужват процесите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

***

Агенция 3CON е обслужваща комуникационна агенция и партньор в организирането на събития на Консултантска къща „Велинов и партньори“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *