7 стъпки при наемане на хора с трайни увреждания

Експертен наръчник изготвен от Респонса Превент за работодатели според приетите промени в Закона за хората с увреждания

Ангажирането на хора с трайни увреждания и тяхното приобщаване в работната атмосфера е един от акцентите по здраве и безопасност на работното място. След основните промени, приети в началото на тази година, законът предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средносписъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания.

Един от лидерите в сферата на здравето и безопасността – компанията Респонса Превент, е изготвила експертен наръчник от 7 важни стъпки, които работодателите е важно да имат предвид.

 1. Определяне на средносписъчния състав (ССС) на предприятието.
 2. Определяне на необходимия за изпълнение на квотата брой лица:

   –   за работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;

 – за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния им състав.

 1. Разглеждане на наличните експертни решения (ЕР) на ТЕЛК на работещи в предприятието с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност и съпоставяне с размера на квотата.
 2. Последващи действия не се предприемат, в случай че наличните ЕР на ТЕЛК удовлетворяват изискванията на квотата.

Последващи действия се предприемат,  в случай че квотата не е изпълнена, следва да се предприемат съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания или за освобождаване от задължението за наемане.

 1. Вземане на решение относно начина за удовлетворяване на изискванията на Закона за хората с увреждания:
 • предприемане на действия за наемане на хора с трайни увреждания;
 • прилагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания.
 1. Наемането на хора с трайни увреждания – при желание да се използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания, работодателят е необходимо да уведоми съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта (Бюрото по труда), на чиято територия е неговото седалище. Уведомлението се изготвя по образец, който заедно с подробна информация може да бъде намерен на сайта на Агенцията. Срокът за подаване на уведомление за 2019 г. е до 02.07.2019 г.
 1. Ако квотата не се запълни:
 • В случай че квотата не се запълни въпреки подаването на уведомление, удостоверяването на липса на хора с трайни увреждания се извършва от контролните органи въз основа на информация, предоставена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път.
 • В случай че квотата не се запълни и работодателят не е подавал уведомление, след изтичане на тримесечния срок ежемесечно се заплаща компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заплащането на компенсационни вноски не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания.

Работодателят може да вземе решение за прилагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания. В тези случаи е важно да се потърси консултация от експерт по здраве и безопасност.

Ние сме на разположение на всеки заинтересован работодател, който има нужда от съдействие при изпълнението на тези стъпки или при търсенето и прилагане на алтернативни мерки. Това са съвсем нови за България  казуси, а ние имаме 12-годишен международен опит в сферата и знаем как да съдействаме

– заяви Нейко Нейков, управител на Респонса Превент.

***

Респонса Превент е консултант по здраве и безопасност, Служба по трудова медицина, учебен център и лицензиран партньор на VDA QMC. Фирмата е част от международната група Health and Safety Alliance, която се развива в 15 държави в целия свят.